Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Работни тела на Советот на општина Прилеп

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Силвана Пашовска

 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Горан  Хаџи – Ристески

 

Комисија за општествени дејности и правата на децата

Претседател: Силвана Пашовска

 

Комисија за Статут и прописи

Претседател: Жикица Петрески

 

Комисија за одбележување на значајни настани, личности и празници

Претседател: Радко Наумоски 

 

Комисија за елементарни непогоди

Претседател: Александар Неделкоски

 

Комисија за месна самоуправа

Претседател: Бојан Ристески

  

Комисија за родова еднаквост

Претседател: Рамона Маркоска

 

Комисија за мандатни прашања, избори и именување

Претседател: Жикица Петрески