Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Програми и планови

  • Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2015 година - ЛИНК
  • Детален урбанистички план за зона „МЕТАЛЕЦ“ - ЛИНК
  • Детален урбанистички план за УЕ8 - ЛИНК
  • Детален урбанистички план за населба „Градина“ - ЛИНК

Информации за инвеститори