Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Прашајте го градоначалникот

Од 22.02.2002 година во рамките на проектот „Воспоставување на информациска инфраструктура базиранна на веб“, граѓаните на Општина Прилеп ќе можат да воспостават контакт со градоначалникот на oпштината, Илија Јованоски. Граѓаните можат да му постават прашање на градоначалникот во смисла на градоначалникот како институција т.е. како извршен орган на општината на следната
email адреса: gradonacalnik@prilep.gov.mk

Сите прашања и одговори ќе бидат објавени и на веб сајтот на Општина Прилеп.

НАПОМЕНА: Сите email адреси од кои што ќе бидат упатени навредливи, заканувачки и слични пораки ќе бидат блокирани за понатамошна комуникција.