Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Пол

Обем на населението по полова припадност
  Вкупно население мажи Вкупно население жени Учество на мажите (%) во вкупното население Учество на жените (%) во вкупното население
1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002
Општина Прилеп 38387 38525 37776 38243 50.4 50.2 49.6 49.8
Прилеп 36126 36716 35770 36635 50.2 50.1 49.8 50
Витолиште 469 247 413 247 53.2 50 46.8 50
Тополчани 1792 1562 1593 1361 52.9 53.4 47.1 47