Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Совет на општината

Советот е претставнички орган на граѓаните на општината. Го сочинуваат 27 претставници на граѓаните - членови на Советот. Од редот на членовите на Советот, Советот избира Претседател. Претседателот на Советот ја организира работата на Советот, ги свикува и раководи со седниците на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и ги доставува до Градоначалникот за објавување. Заради разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав формира постојани и привремени комисии.

Претседател на Советот на општина Прилеп е м-р НИКОЛА ДИМЕСКИ

 

Список на членови во Советот на општина Прилеп:

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ  - НИКОЛА ДИМЕСКИ

           

1.         СИЛВАНА ПАШОВСКА

 

2.         АЛЕКСАНДАР НЕДЕЛКОСКИ

 

3.         РАТКО НАУМОСКИ

 

4.         ЈОВАНКА ТУТЕСКА

 

5.         ЖИКИЦА ПЕТРЕСКИ

 

6.         ВЕНЕРА НИКОЛОСКА

 

7.         АНЕТА НАУМОСКА

 

8.         ГОРАН ХАЏИ-РИСТЕСКИ 

 

9.         БЛАГОЈА КАРЕСКИ

 

10.       ЦВЕТАНКА ЈОЧКОСКА

 

11.       ТРАЈЧЕ РЖАНИКОСКИ

 

12.       ГОРАНЧО ШИПИНКОСКИ

 

13.       РАМОНА МАРКОСКА

 

14.       БОЈАН РИСТЕСКИ

 

15.       САМИЈА АЈДИНИ

 

16.       ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ

 

17.       САШО ВЕЛЕСКИ

 

18.       СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА

 

19.       ЗВОНКО ЈОВАНОСКИ 

 

20.       ВАЛЕНТИН БОЖИНОСКИ

 

21.       ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА

 

22.       ТОНИ КИРОСКИ

 

23.       ТОМИСЛАВ БЕЛАКАПОСКИ

 

24.       ЕЛИЗАБЕТА ТОДЕСКА

 

25.       ЕРЏАН ЕМИНОСКИ

 

 26.       МИЛЕ ТАЛЕВСКИ