Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Контакт со граѓани што имаат некаков вид на попреченост

Лице за контакт со граѓани шти имаат некаков вид на попреченост е Светлана Талева на работно место - помлад референт за административни работи и упатување на граѓани/странки. Телефон за контакт 048/401-720.