Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавни трибини, анкети и предлози

При изготвувањето на прописите на општината, советот односно градоначалникот може претходно да организира јавни трибини, да спроведе анкети или да побара предлози од граѓаните