Општина Прилеп
Општина Прилеп
 • Општина Прилеп Feeds
 • Општина Прилеп Youtube канал
 • Facebook Општина Прилеп

Извештаи

Извештаи - СЕКТОР ФИНАСИИ И БУЏЕТ

 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година - превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година - превземи
 • Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ОПШТИНА ПРИЛЕП за извештајниот период(кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 30.06.2014 година - превземи

Извештаи - СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ

 • Извештај од реализирани активности во текот на 2015 година - превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2014 година - превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2013 година - превземи
 • Извештај од реализирани активности во текот на 2012 година - превземи

Извештаи - ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

 • Годишен извештај за 2016 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор - превземи
 • Годишен извештај за 2013 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор - превземи
 • Годишен извештај за 2012 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор - превземи
 • Годишен извештај за 2011 год. на бројчани показатели и коментар на резултатите од реализација на годишната програма за работа на овластениот просветен инспектор - превземи

Квартални извештаи на овластен инспектор за животна средина

 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (7-9 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (4-6 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2017 година (1-3 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (10-12 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (8-9 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (4-6 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2016 година (1-3 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (10-12 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (7-9 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (4-6 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2015 година (1-3 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (10-12 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (7-9 месец) -превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (4-6 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2014 година (1-3 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (10-12 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (7-9 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (4-6 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2013 година (1-3 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (9-12 месец) - превземи
 •  Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (5-8 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2012 година (1-4 месец) - превземи
 • Квартален извештај на овластен инспектор за животна средина за извршен инспекциски надзор за 2011 година - превземи