Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Информации за локалната самоуправа

Органи на општината се: Советот и Градоначалникот.

Органите на општината се избираат на општи непосредни избори по пат на тајно гласање.