Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Годишни финансиски извештаи, буџет и завршни сметки

 Годишни финансиски извештаи
Годишен финансиски извештај за 2016 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2015 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2014 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2013 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2012 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2011 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2010 година превземи
Годишен финансиски извештај за 2009 година превземи

 

 Буџет
Буџет за 2017 година превземи
 Буџет за 2016 година превземи 
 Втор ребаланс на буџет за 2015 година превземи
 Ребаланс на буџет за 2015 година превземи
 Буџет за 2015 година превземи
 Ребаланс на буџет за 2014 превземи
 Буџет за 2014 година превземи
 Буџет за 2013 година превземи
 Буџет за 2012 година  превземи
 Буџет за 2011 година превземи
 Буџет за 2010 година превземи

 

 Завршни сметки
Завршна сметка за 2016 година превземи
Завршна сметка за 2015 година превземи
Завршна сметка за 2014 година превземи
Завршна сметка за 2013 година превземи
 Завршна сметка за 2012 година превземи
 Завршна сметка за 2011 година превземи
 Завршна сметка за 2010 година превземи
 Завршна сметка за 2009 година превземи