Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Домаќинства и станови

Домаќинства
  Вкупен број на  Процент на промена на бројот на домаќинства Просечен број на членови на домаќинство
Домаќинства Членови на домаќинства
1994 2002 1994 2002 2002/1994 1994 2002
Општина Прилеп 22291 24396 - 76676

 -

-

 -

Прилеп 20920 23225 - 73259 11 - 3.2
Витолиште 397 238 - 494 -40.1 - 2.1
Тополчани 974 933 - 2923 -4.2 - 3.1

 

Станови
  Вкупен број на станови Станови изградени пред 1971 Станови изградени после 1971 Учество во вкупниот број на станови изградени
Вкупно Изградени по 1990 пред 1971 по 1971 по 1990
Општина Прилеп 29651 12866 16785 3505 - - -
Прилеп 27699 11320 16379 3382 40.9 59.1 12.2
Витолиште 825 742 83 33 89.9 10.1 4
Тополчани 1127 804 323 90 71.3 28.7 8