Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Акциони планови

Акциони планови кои се изработени од локалната самоуправа:

  • Локален акционен план за вработување - Општина Прилеп pdf

  • Акционен план за вработување на Ромите во општина Прилеп 2012-2015 pdf 

  • Локален план за акција за правата на децата во Општина Прилеп pdf

  • Локална младинска стратегија на општина Прилеп - pdf

  • Локален акционен план за здравјето на Ромите од општина Прилеп -pdf