Огласна табла

Јавна презентација и јавна анкета по ЛУПД за авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за авто сервис на КП529, КО Селце, Општина Прилеп, со следните граници на  планскиот опфат :

  • од североисточната страна граничи со КП2117 т.е. со Пристапниот пат кој го поврзува селото Селце со Селечкиот Манастир „Св. Димитриј“;
  • од југоисточната страна граничи со КП528;
  • од југозападната страна граничи со КП530;
  • од северозападната страна граничи со КП533/1;

Превземете го соопштението и планот.

Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп

Член 1

Наградата за животно дело – Златна плакета, по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на
-Душко Најдоски дипл. инг.арх.- за достигнувања во областа на архитектурата;

Член 2

Наградите – плакети по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп се доделуваат на:

-КУД ,,Мирче Ацев’’ (ветерани) од Прилеп, за меѓународна промоција на културните вредности на Општина Прилеп;
-Мото клуб ’’Синови на громот МС’’-за промовирање на мото-културата и органирање на многубројни хуманитарни активности;
-Детска амбасада за сите деца во светот- за дваесет годишна активност во областа на заштитата на правата на децата;
-Здружение РОМА С.О.С- за едукација на ромското население;

Член 3

Наградите – дипломи по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделуваат на:

-Василе Димески- за достигнување во областа на литературата и добитник на престижната награда ,,Державин’’ за 2017 година;
-Александар Стојкоски- за врвни достигнувања во планинското трчање и меѓународна промоција на Општина Прилеп;
– Миле Спирковски- за придонес во одржувањето на родната куќа на великанот Блаже Конески;

 

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Комисијата
Тони Камчески

Решение за свикување на свечена седница на Советот на Општина Прилеп

СВИКУВАМ СВЕЧЕНА седница на Советот на Општина Прилеп на ден 03.11.2017 година (петок) со почеток во 20,оо часот, во собраниската сала во новата општинска зграда, со следниот предлог на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Поздравен збор на Градоначалникот на Општина Прилеп, по повод 3-ти Ноември – Денот на ослободувањето на Прилеп.

2. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември -Денот на ослободувањето на Прилеп.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски