Општина Прилеп
Општина Прилеп
 • Општина Прилеп Feeds
 • Општина Прилеп Youtube канал
 • Facebook Општина Прилеп

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Сл.весник на Рм.бр.13/2006) ги определи:

Дарко Рибароски - вработен во општинската администрација на општина прилеп на работно место: Раководител на одделение за општи работи, телефон (048) 401-735  e-mail: darsofi@yahoo.com , и

Емил Ѓорѓиески - вработен во општинската администрација на општина Прилеп на работно место Виш соработник-програмер, телефон (048) 402-310 факс (048) 401-710 e-mail: emil.gorgieski@prilep.gov.mk

за службени лица задолжени за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на општина Прилеп.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува е достапна до јавноста преку:

 • Огласна табла во општината
 • преку веб страната; www.prilep.gov.mk

Документи за преземање:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА

ОПШТИНА ПРИЛЕП

 • СТАТУТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
 • БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП И ГОДИШНА СМЕТКА
 • ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА
 • ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
 • ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА ПОВРЗАНИ СО РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО " СЛ. ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП"
  - ОДЛУКИ,
  - РЕШЕНИЈА,
  - ПРАВИЛНИЦИ,
  - ИНФОРМАЦИИ,
  - ЗАКЛУЧОЦИ
 • ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ, ДОНЕСЕНИ ПРОГРАМИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП,СТРАТЕГИИ, МИСЛЕЊА , СТУДИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА
 • СИТЕ ПОВИЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН
 • ПОДАТОЦИ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНАТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОН:
  - НАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ,
  - МЕСНА САМОУПРАВА,
  - УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ,
  - КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ
  - ЛОКАЛЕН ЕКОНМСКИ РАЗВОЈ,
  - КУЛТУРА,
  - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
  - ОБРАЗОВАНИЕ
  - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
  - ПП ЗАШТИТА
 • ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО
 • СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА
 • ИНФОРМАЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕКОВНИ И ИДНИ ПРОЕКТИ