Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Сите ние заедно, да го изградиме храмот Св.Петка во населбата Точила

Со љубов, вера и поддршка да го изградиме храмот „Св. Петка“ во населбата - Точила

   

Жиро сметка: 500000000887189

Банка: Стопанска банка АД Битола

Назив на примачот:

Македонска Православна Црква - Охридска Архиепископија Скопје,

Преспанско-пелагониска епархија - Битола, Храм „Св. Петка“ Прилеп

Цел на дознака:

Донација за изградба на новата црква „Св. Петка“