Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Решение за поништување на Објава 19

 СЕ ПОНИШТУВА во целост Објава 19 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена: за изградба на објекти за срвиси Г3 и стоваришта Г4, согласно ДУП за УЕ 8, УБ 8.02, плански опфат “1“ донесен со Одлука бр.07-1244/11 од 18.02.2014 - ОБЈАВА број 19 објавена на 10.04.2017 година во дневен весник Вечер и на 11.04.2017 година во дневен вечер Нова Македонија.

Превземете го решението.