Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Примери на документи за основање на заедница на сопственици

Тука можете да ги преземете потребните примери кои се однесуваат на заедница на сопственици на посебни делови, согласно Законот за домување

1. Соопштение за Собир на сопственици

2. Покана за Собир на сопственици

3. Одлука за основање на Заедница

4. Одлука за донесување на Статут

5. Статут на Заедница на сопственици

6. Записник од Собир на сопственици

7. Договор за взаемни односи

8. План за одржување

9. Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените згради

 

Линк до Законот за домување