Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Стратегија за климатски промени на Општина Прилеп 2017-2022