Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Одделение за ЛЕР

Формулари за електронско пополнување

 

Барање за регистрација на трговска дејност од мал обем - превземи

Барање за заверка на норматив на храна и пијалоци - превземи

Пријава за мин. тех. услови на дел.објекти  во ПП - превземи

Пријава за работно време на деловни објекти ПП - превземи

Пријава за работно време на туристички агенции - превземи

Пријава за работно време на угостителски објекти - превземи

Барање за утврдување на минимално-технички услови и категоризација за вршење на угостителска дејност од мал обем - превземи

 

Барање за потврда за ИПАРД 2014-2020