Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Објава 20

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање со намена:
2. За изградба на објекти за сервиси Г3 и стоваришта Г4, согласно ДУП за УЕ 8, УБ 8.02, плански опфат “1”, донесен со Одлука бр. 07-1244/11 од 18.06.2014г.

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ОБЈАВАТА