Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Нацрт верзија од локалната стратегија за климатски промени за Општина Прилеп 2017-2022

 Превземете го документот.

Мислење по финален извештај за стратегиска оцена на животна средина МЗСПП- превземање.