Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Нацрт Извештај за Стратегиска оцена за влијание врз животната средина за локалната стратегија за климатски промени за Општина Прилеп

 Превземете го документот.