Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

ЈАВНА РАСПРАВА

 По извештајот за стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Локалната урбанистичка планска документација за авто сервис на КП 529,КО Селце во Општина Прилеп , изработен од Наталија Ацеска, кој е подготвен во согласност со наводите на Планот и барањата на Законот за животна средина , ќе се одржи на ден 09.06.2017 (вторник) со почеток во 8,30 часот во сала бр.2 во Општина Прилеп.

Превземете го известувањето и извештајот.