Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна расправа

„Студија за оцена на влијанието врз животната средина Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

Пелагониски регион: Новаци, Битола, Прилеп и Ресен.

Превземете го соопштението.