Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна расправа

 „Студија за оцена на влијанието врз животната средина Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисар.

Превземете го соопштението.