Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна презентација и јавна анкета

по Архитектонско - урбанистички проект за формирање на ГП 12.3.1 и ГП 12.3.2 (препарцелација на постојната ГП12.3 формирана во ДУП за УАЕ19, УБ19/3, дел ..Металец.. пренумериран согласно ГУП 2013-2023 во четврт 10, блок 10.9) во Прилеп, на КП23858/19; КО ПРИЛЕП, Општина Прилеп.

Превземете соопштение и план.