Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна презентација и јавна анкета

По Предлог Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.7, Општина Прилеп.

Превземете соопштение и план.