Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна презентација и јавна анкета

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за четврт 5, блок 5.6, на КП20262, КО Прилеп, Општина Прилеп.

Превземете го соопштението и планот.