Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна презентација и јавна анкета

По Предлог детален урбанистички план за четврт 7, блок 7.1 КО Прилеп, Општина Прилеп.

Превземете соопштение и план.