Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна презентација и јавна анкета

по Архитектонско - урбанистички проект за формирање на ГП8.3.1 (спојување на ГП8.3 и ГП8.4 формирани во ДУП за УАЕ19, УБ19/3, дел ..Металец.. пренумериран согласно ГУП 2013-2023 во четврт 10, блок 10.8) во Прилеп, на КП23858/24; КП23858/23; КО Прилеп, Општина Прилеп.

Превземете соопштение и план.