Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Јавна објава

  Врз основа на член 84 од Законот за општата управна постапка (,,Сл. весник на РМ,, бр.124/2015) Градоначалникот на Општина Прилеп ја дава следната:

ЈАВНА ОБЈАВА

Се објавува дека Градоначалникот на Општина Прилеп издаде одобрение за градење бр.09-255/1 од 20.09.2017 год. за изградба на станбена куќа со деловен простор, од втора категорија, на ГП бр.7.3 во УАЕ бр.9, УБ 9/2 кварт 1 и 2, КП бр.14685 КО Прилеп, на ул.,Стеван Димески,, бр.6.
Согласно член 62-а став (1) од Законот за градење изготвено е известување кое треба да се достави до непосредните соседи.Од причини што непосредните соседи на КП бр.14698 КО Прилеп не му се познати на овој орган, односно нивното живеалиште, седиште , истите се повикуваат во рок од 10 дена од денот на оваа објава да се јават во приемно одделение на Општина Прилеп (нова зграда), со цел да го примат известувањето во врска со издаденото одобрение за градење.
Оваа објава се смета за уредна достава, и негативните последици кои можат да настанат поради необраќање до овој орган по истата, ги сносат самите странки.


ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп