Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Формулар и одлука за неспроведување на СЕА

Формулар за неспроведување на СЕА за Детален урбанистички план за Четврт 8, Блок 8.5, плански опфат 1, КО Прилеп, Општина Прилеп ,плански период 2016-2021.

Превземи формулар

Превземи одлука