Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Формулар и одлука за неспроведување на СЕА

Формулар за неспроведување на СЕА за Предлог за измена и дополнување на Детален урбанистички план за четврт 1, блок 1.7, плански опфат 1, КО Варош, ОпштинаПрилеп,плански период 2016-2021.
- Превземи формулар
- Превземи одлука