Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Барања за еколошки дозволи

 

Документи потребни за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола 

Согласно Законот за животна средина, од 1 Јануари 2006 година почна имплементацијата за новите законски обврски за индустријата, а кои се однесуваат на Интегрирано спречување и контрола за загадување. Овој систем на дозволи е опфатен со две глави во законот, глава XII - Интегрирани Еколошки Дозволи и глава XIV - Дозволи за усогласување со оперативни планови.

Рокот за поднесување на барања за А интегрирана еколошка дозвола веќе започна и првото шестомесечје се однесува на инсталациите за производство и преработка на метали, како и за штавење кожа (01.01.2006 до 01.07.2006).

Распоредот за поднесување на барања за А интегрирана дозвола за целата индустрија е определен со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.Весник 89/05)

Преземи 95.65 Kb.

Операторите на постоечките инсталации треба да поднесат барање за дозвола за усогласување со оперативен план. Видот на документот (А или Б) зависи од капацитетот на инсталацијата. За нови инсталации се поднесува барање за интегрирана еколошка дозвола.

Според видот на инсталацијата и целта на барањето можете да преземете еден од следните документи. Документите потребни за поднесување на барање и добивање на дозвола се:

  • Образец за оперативен план  Преземи 48.50 Kb
  • Образец за поднесување на барање за Б интегрирана еколошка дозвола Преземи 252.00 Kb
  • Образец за поднесување на барање за Б дозвола за усогласувањe Преземи 269.00 Kb